CLIMATITZACIONS INDUSTRIALS I PARTICULARS

(Español) Expertos en Climatizaciones Industriales y Domésticas

Avís legal

AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Domicili Social: CLIMA DAICA, S.L.U.
Domicilio Social: Avda. Marina 84-88, Nave 7, Bloque A. CP 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
N.I.F.: B63361935
Direcció de correu electrònic: climadaica@climadaica.com
Telèfon: 93 635 41 02
Lloc Web: www.climadaica.com
Registre Mercantil de Barcelona: Registre Mercantil de Barcelona Tomo 36279, Folio 203, Sección 8, Hoja B-283429
 

1.OBJECTE

El present Avís Legal té com a objectiu informar a tots els usuaris sobre la configuració i Condicions d’Ús del Lloc web (www.climadaica.com) de CLIMA DAICA, S.L.U. D’aquesta manera, CLIMA DAICA, S.L.U. compleix amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

El present Avís Legal està subjecte a revisió contínua per part de CLIMA DAICA, S.L.U., modificant-se sempre que resulti necessari a fi d’adaptar-ho a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc Web. Per això, li recomanem revisar periòdicament aquest document per a mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb la configuració i ús del Lloc Web.

 

2. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

L’accés i ús del Lloc Web li atribueix la condició de ’“usuari”. Des d’aquest accés i/o ús, es considera que l’usuari accepta de manera absoluta i sense reserves les normes i condicions d’ús previstes en el present Avís Legal. Si l’usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o condicions, o manifesta algun tipus de reserva, ha d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar el nostre Lloc Web.

3. CONDICIONS D’ACCÈS I ÚS DEL LLOC WEB

3.1 Caràcter gratuït d’accés al Lloc Web

L’accés i ús del Lloc Web de CLIMA DAICA, S.L.U. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. En cas que els productes i serveis oferts a través del Lloc Web estiguessin sotmesos al pagament d’algun preu, els usuaris seran prèvia i degudament informats a través del Lloc Web per la seva acceptació en els termes econòmics que corresponguin a cada moment.

3.2 Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web

L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web conforme a les disposicions del present Avís Legal, havent d’abstenir-se de realitzar les següents accions:

 • Dur a terme activitats contràries a la Llei vigent, moral, als bons costums o a l’ordre públic establert, o amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives de drets i interessos de CLIMA DAICA, S.L.U. o de tercers (especialment, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs).
 • Utilitzar el Lloc Web o part del mateix en altres llocs web privats o comercials, així com establir enllaços o enllaços al Lloc Web o a algun dels seus continguts (excepte autorització expressa i per escrit de CLIMA DAICA, S.L.U.).
 • Falsejar la identitat de l’usuari o suplantar la d’un tercer, així com facilitar dades falses en l’emplenament de formularis i altres documents d’anàloga naturalesa. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a CLIMA DAICA, S.L.U. permanentment actualitzada, sent a més l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pogués causar a CLIMA DAICA, S.L.U. o a tercers per això.
 • Utilitzar codis maliciosos o programes informàtics que puguin interrompre, obstaculitzar, inutilitzar o directament danyar el Lloc Web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport.

Els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web estan destinats per a ser utilitzats per persones majors d’edat. Únicament es permet l’accés i ús del Lloc web per part de menors d’edat si aquests últims compten amb l’autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc web pels menors al seu càrrec.

CLIMA DAICA, S.L.U.es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol usuari l’accés al Lloc web, els seus contingut i serveis, si existeixen indicis que els ha utilitzat o els utilitzarà infringint les disposicions del present Avís Legal. CLIMA DAICA, S.L.U. conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li enfront de l’usuari, especialment els referents a l’inici de procediments judicials penals o civils.
 

4. RESPONSABILITATS

L’usuari utilitza el Lloc Web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, l’usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web conforme a la Llei i les disposicions del present Avís Legal, responent enfront de CLIMA DAICA, S.L.U. i enfront de tercers de qualsevol mal o perjudici que pogués causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

CLIMA DAICA, S.L.U. proporciona als seus usuaris l’accés al present Lloc Web, els seus continguts i serveis amb un nivell de competència i diligència raonable. En aquest sentit, el present Lloc Web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. A més, el Lloc Web utilitza cookies per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al seu correcte funcionament i visualització. Per a obtenir més informació sobre les cookies que gestiona CLIMA DAICA, S.L.U., l’usuari pot accedir a la Política de cookies.

No obstant això, CLIMA DAICA, S.L.U. no pot oferir garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de:

 • La falta de disponibilitat o efectiu funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i continguts a causa de circumstàncies alienes al control de CLIMA DAICA, S.L.U.
 • Accions necessàries per dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues del Lloc Web.
 • Fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei, així com altres circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
 • Continguts publicitaris o ofertes que pogués albergar el Lloc Web, sent els anunciants o oferents els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc Web compleix amb la normativa legal aplicable. CLIMA DAICA, S.L.U.no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar aquests continguts.
 • Informació publicada en el Lloc Web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
 • Errors de seguretat que puguin causar-se en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’usuari utilitzat per a la connexió al Lloc Web.
 • Un ús del Lloc Web, dels seus serveis i continguts, il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal.
 • L’incompliment o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels productes o serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris a través del Lloc Web.
 • Informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu i no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, xarxes socials o qualsevol altra plataforma que permeti a usuaris i tercers publicar continguts en el Lloc web. No obstant això, en virtut dels arts. 11 i 16 de la LSSICE, CLIMA DAICA, S.L.U. es posa a la disposició dels òrgans competents col·laborant amb ells de manera activa en la retirada i, en el seu cas, el bloqueig de tots aquells continguts que atemptin contra els principis recollits en l’art. 8 de la citada Llei. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’infringir el citat precepte legal, es prega que ho notifiqui immediatament a CLIMA DAICA, S.L.U.

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis de tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a informació d’empreses col·laboradores. CLIMA DAICA, S.L.U. no exerceix cap control sobre els mateixos i no es responsabilitza del seu contingut ni funcionament. CLIMA DAICA, S.L.U. únicament ofereix a l’usuari aquests enllaços i informació o serveis per a la seva comoditat, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar les Condicions d’Ús i Política de Privacitat publicats en els llocs web o aplicacions vinculats.
 

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

CLIMA DAICA, S.L.U. en qualitat de titular i responsable del present Lloc Web, informa a tots els usuaris que hagin facilitat o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran tractades per CLIMA DAICA, S.L.U. conforme a la normativa legal de referència en matèria de protecció de dades, això és, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

A aquest efecte, les dades personals dels usuaris seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, respectant al mateix temps la resta d’obligacions i garanties establertes en la citada normativa legal.

Per obtenir més informació sobre com gestionem les dades personals dels usuaris, consulti la nostra Política de cookies.
 

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts del Lloc Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius, són propietat de CLIMA DAICA, S.L.U.o de tercers amb els quals es col·labora, sent aquests els titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no adquirint l’usuari cap facultat sobre ells pel simple accés i ús del Lloc Web.

Queda prohibida la utilització, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts del Lloc Web de qualsevol manera per part de l’usuari, excepte en els casos contemplats legalment o expressament autoritzats per CLIMA DAICA, S.L.U. En aquest sentit, s’exceptua l’explotació dels continguts que sigui expressament autoritzada per CLIMA DAICA, S.L.U. als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com l’ús personal i privat dels continguts d’accés lliure i gratuït existents en el Lloc Web.

Qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que incompleixi l’anterior obligació, es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CLIMA DAICA, S.L.U. o de tercers, podent ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals.

A fi de poder realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CLIMA DAICA, S.L.U. o dels seus legítims titulars, pot fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic: climadaica@climadaica.com
 

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de Barcelona per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les previsions recollides en aquest Avís Legal, renúncia expressament a qualsevol fur diferent que per aplicació de la Llei vigent pogués correspondre-li.

No obstant això, si l’usuari presenta la condició de consumidor, les disposicions de l’Avís Legal estaran igualment subjectes a la corresponent legislació local aplicable, sotmetent-se conseqüentment qualsevol controvèrsia als tribunals competents del domicili de l’usuari.